Latest News

ANG AKLAT NI JONAS

Taliwas sa ibang aklat ng propesiya hindi binanggit kung sino ang sumulat nito. Ang pamagat ng aklat ay kinuha sa pangunahing tauhan ng kuwento. Sa panahon ng paghahari ni Jeroboam II (793-753 B.C.)  naging maunlad ang Israel na tumutugon naman sa hula ni Jonas sa pananagumpay nito. Lalo sanang matutuwa ang propeta kung makikita  niya…

OBADIAS AKLAT NG KAHATULAN SA MGA KAAWAY NG ISRAEL

Ang Obadias ang pinakamaikling aklat ng Matandang Tipan ay sinulat mismo ni propeta Obadias. Ang kahulugan ng pangalang ito ay ALIPIN ng DIOS. Ang aklat na ito ay mga kapahayagan ng paghatol sa Edom sa bahagi nito sa pagtulong sa Babilonia sa pagwasak sa Jerusalem noong 587  B.C. (Obad. 1:10-14; Psalm 137:7). Ang Edom (na…

Upcoming Events